Listopad 29, 2018

Rozliczenia z odbiorcami

Rozliczenia z odbiorcami za usługę dostarczania wody i odprowadzania ścieków następują co 3 miesiące według poniższych zasad:

  1. Ilość pobranej wody ustalana jest na podstawie:

– wskazań wodomierza,

– wg przeciętnych norm zużycia wody w przypadku uszkodzenia wodomierza (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.)

  1. Ceny i stawki opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków wynikają z taryfy ma zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zatwierdzonej przez organ regulacyjny – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wynoszą obecnie (do 25.06.2020r.)

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Lp.Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCena / stawka brutto (w zaokrągleniu) [zł]
1.Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę na podstawie odczytów wodomierza głównego wielkości do max Ø20cena w zł za 1 m³ dostarczonej wody3,49
opłata abonamentowa zł/odbiorcę/1 miesiąc3,01
2.Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę na podstawie odczytów wodomierza głównego wielkości powyżej Ø20cena w zł za 1 m³ dostarczonej wody3,49
opłata abonamentowa zł/odbiorcę/1 miesiąc8,25
3.Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę na podstawie odczytów zestawu wodomierzowego (Duet) wielkości do max Ø50/15cena w zł za 1 m³ dostarczonej wody3,49
opłata abonamentowa zł/odbiorcę/1 miesiąc22,74
4.Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę na podstawie odczytów zestawu wodomierzowego (Duet) wielkości do max Ø80/20cena w zł za 1 m³ dostarczonej wody3,49
opłata abonamentowa zł/odbiorcę/1 miesiąc28,50

Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków

Lp.Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCena / stawka brutto (w zaokrągleniu) [zł]
1.Wszyscy odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodęcena w zł za 1 m³ odprowadzonych ścieków6,25
opłata abonamentowa zł/odbiorcę/1 miesiąc3,00
  1. O zmianie taryfy Przedsiębiorstwo Wodociągowe informuje Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie do 7 dni od daty jej uchwalenia. Zmiana ta nie wymaga wypowiedzenia warunków umowy na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków i obowiązuje od daty zatwierdzenia przez organ regulacyjny.
  2. Zapłata za usługę dostarczania wody i odprowadzania ścieków następuje:
  • u inkasenta (płatność gotówką po otrzymaniu faktury)
  • w kasie ZURiB „AGROBUD” pod adresem Stogniowice 1A (teren starego młyna), 32-100 Proszowice (płatność gotówką po otrzymaniu faktury oraz możliwość wystawienia faktury i jej opłacenia na miejscu)
  • Za pośrednictwem konta bankowego ZURiB „AGROBUD” – Bank Spółdzielczy Proszowice, nr konta: 40 8597 0001 0010 0004 2374 0001
  • kartą płatniczą/telefonem po otrzymaniu faktury od Inkasenta,
  • kartą płatniczą/telefonem w biurze ZURiB „AGROBUD”, Stogniowice 1A, 32-100 Proszowice
  1. Faktury wystawiane są w wersji papierowej lub w formie elektronicznej po złożeniu formularza zgody na otrzymywanie faktur, korekt faktur, wezwań do zapłaty oraz innych zawiadomień w formie elektronicznej.