Listopad 29, 2018

Zawieranie umów

Zawarcie Umowy na dostarczenie wody i/ lub odprowadzanie ścieków

Kiedy zawieramy umowę?

Umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków zawierane są z osobami, które posiadają tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, a w przypadku budynków wielolokalowych z właścicielem lub zarządcą (zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).

Umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków zawieramy w przypadku:

 • wybudowania nowego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego do nieruchomości;
 • nabycia nieruchomości, która jest podłączona do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej;
 • śmierci dotychczasowego Odbiorcy usług, z którym była zawarta umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków;

Wymagane dokumenty do zawarcia umowy przez osobę fizyczną:

 • pisemny wniosek o zawarcie umowy,
 • dokument tożsamości,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
 • protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości,
 • upoważnienie współwłaścicieli (w przypadku współwłasności) do zawarcia umowy.

Wymagane dokumenty do zawarcia umowy przez podmiot gospodarczy:

 • pisemny wniosek o zawarcie umowy,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
 • protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości,
 • decyzja o nadaniu NIP,
 • zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z systemu CEIDG;
 • aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są właścicielami nieruchomości.

Wymagane dokumenty do zawarcia umowy przez osobę prawną:

 • pisemny wniosek o zawarcie umowy,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
 • protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości,
 • decyzja o nadaniu NIP,
 • zaświadczenie o nadaniu REGON,
 • aktualny wpis do KRS,
 • aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są wymienione we właściwym rejestrze;

Dokumenty do pobrania:

 

Zmiana Odbiorcy Usług

W przypadku przepisania umowy na innego odbiorcę, należy dostarczyć wyżej wymienione dokumenty do biura ZURiB AGROBUD. Istotnym dokumentem jest protokół zdawczo-odbiorczy zawierający numer wodomierza, stan wodomierza, datę rozliczenia końcowego oraz podpisy strony zdającej i strony odbierającej.

Rozwiązanie umowy

Jeśli Odbiorca chce rozwiązać umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków musi złożyć poniższy wniosek w biurze ZURiB AGROBUD.

Inne dokumenty do pobrania