Grudzień 5, 2018

FAQ

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Nasze biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15.

Odpowiedź na pytanie jak wykonać przyłącz wodociągową i kanalizacyjną, znajdziecie na naszej stronie w zakładce: Wodociągi i kanalizacja ==> Przyłącz wodociągowa/kanalizacyjna.

Dokonując płatności za usługi wodociągowe i/lub kanalizacyjne w tytule przelewu należy podać: numer Odbiorcy – akronim, Imię i nazwisko, miejscowość oraz numer nieruchomości. 

Płatności za usługi wodociągowe/kanalizacyjne należy dokonać w terminie podanym na fakturze, standardowo jest to 14 dni od daty wystawienia dokumentu. 

Odsetki za nieterminowe regulowanie płatności za usługi wodociągowe/kanalizacyjne naliczane są od dnia następującego po dniu płatności, zgodnie z aktualną ustawową stopą procentową. 

Inkasent dokonuje odczytu wodomierzy u Odbiorców średnio co 3 miesiące.

Standardowo rachunki za wodę powinny być opłacane po wystawieniu faktury przez inkasenta. W wyjątkowych sytuacjach można dokonywać wpłaty w równych kwotach z wyprzedzeniem. W pierwszej kolejności jednak należy powiadomić biuro o możliwości wystąpienia wcześniejszych wpłat.

Należy jak najszybciej przekazać informację do biura lub inkasenta o niesprawnym wodomierzu. W zależności od powodu awarii licznika zostanie on wymieniony na koszt zakładu wodociągowego lub na koszt odbiorcy zgodnie z cennikiem AGROBUD.

Uwaga – nie wolno samodzielnie dokonywać wymian wodomierza głównego.

Dokumenty wymagane do zmiany odbiorcy usług wodno-kanalizacyjnych to:

  1. Akt notarialny, który jasno wskazuje nowego właściciela posesji.
  2. Dowód osobisty potwierdzający tożsamość nowego odbiorcy.
  3. Pisemny wniosek poprzedniego właściciela o rozwiązanie umowy na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków.

W przypadku, gdy posesja została podzielona na kilku właścicieli to dodatkowo wymagane jest pisemne zrzeczenie się prawa do podpisania umowy z aktualnym odbiorcą przez pozostałe osoby.