Listopad 29, 2018

Jakość wody

Jakość wody

Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych „AGROBUD” jako administrator sieci wodociągowej dba o wysoką jakość i smak wody dostarczanej do Odbiorców poprzez systematyczne uzdatnianie ujęć oraz przeprowadzanie regularnych, kompleksowych badań wody.

Woda, którą dostarcza Administrator sieci pochodzi w zależności od miejsca zamieszkania z niżej wymienionych ujęć:

 1. Ujęcie „Koniusza – Polekarcice/Gnatowice”  (twardość wody wynosi 391 mg/l CaCO3)
 2. Ujęcie „Zielona” (twardość wody wynosi 314 mg/l CaCO3)
 3. Ujęcie „Chorążyce” (twardość wody wynosi 351 mg/l CaCO3)

Badania wody, które wykonuje Administrator sieci mają charakter zarówno kontrolny (podstawowe parametry) jak i przeglądowy (pełny zakres). Analizie poddaje się parametry mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne a dobór parametrów do analizy jest zgodny z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Badania wody wykonywane są w Centralnym Laboratorium Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. a próbki do analizy pobierane są przez wyspecjalizowanych pracowników Laboratorium MPWiK. Ponadto nad jakością wody dostarczanej z gminnego wodociągu czuwa Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Proszowicach z siedzibą na ul. Grzymały-Siedleckiego 2, 32-100 Proszowice.

Monitoring kontrolny prowadzony przez Administratora sieci bada następujące parametry:

 1. Escherichia coli (E. coli)
 2. Bakterie grupy coli
 3. Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22֯c
 4. Barwa
 5. Mętność
 6. Smak
 7. Zapach
 8. Stężenie jonów wodoru (pH)
 9. Przewodność elektryczna

Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych „AGROBUD” wykonuje także monitoring substancji promieniotwórczych w dostarczanej wodzie z częstotliwością zgodną z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Analiza prowadzona jest przez Laboratorium Środowiskowe SGS Polska Sp. z o.o. (siedziba – ul.Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna). Woda pod względem promieniotwórczości spełnia wszelkie normy.