Listopad 29, 2018

RODO

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych „AGROBUD” Wiesław Nowakowski

Zgodnie ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:

  • Administratorem danych osobowych jest Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych „AGROBUD” Wiesław Nowakowski, Piotrkowice Małe 97, 32-104 Koniusza;
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji zawartej umowy, w tym wystawienia faktury i dokonanie rozliczeń;
  • Dane będą przetwarzane w związku z realizacją umowy o zbiorowe zaopatrywanie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa oraz wypełniania obowiązków ciążących na administratorze;
  • Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, uzupełniania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do niepodlegania profilowaniu;
  • Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez pracowników Przedsiębiorstwa merytorycznie odpowiedzialnych za prowadzenie spraw związanych z czynnościami, o których mowa w pkt. 3  oraz bezpośrednich przełożonych tych osób.
  • Odbiorcami danych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty wspierające procesy księgowe i prawne oraz podmioty świadczące usługi zapewniające nam rozwiązania techniczne i organizacyjne;
  • Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
  • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a także po jej ustaniu w związku z ze spełnieniem wymagań wynikających z prawa podatkowego, rachunkowego oraz w czasie zapewniającym możliwość rozpatrywania ewentualnych roszczeń. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.