Utrzymywanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych AGROBUD Wiesław Nowakowski uprzejmie informuje, że zgodnie z przepisami Odbiorca Usług odpowiada za utrzymanie przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego w należytym stanie.

Zgodnie z artykułem 2. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001 Nr 72 poz. 747) przyłącze wodociągowe oznacza odcinek, który łączy sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową nieruchomości Odbiorcy usług oraz zawór za wodomierzem głównym. Przyłącze kanalizacyjne oznacza odcinek łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną nieruchomości z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką od strony budynku. W przypadku jej braku koniec odcinka ustala się jako granicę nieruchomości gruntowej.

Ustawa definiuje, iż Odbiorca usług jest odpowiedzialny za zapewnienie niezawodnego działania instalacji i przyłączy wodociągowych/kanalizacyjnych wraz z urządzeniem pomiarowym, a co za tym idzie również za ponoszenie kosztów związanych z usuwaniem awarii, występujących w obrębie przyłącza.